Systém pro správu bankovních účtů
(Bankovní účty)


autor: Ing. Dominik Mervart
Vytvořeno v rámci bakalářské práce na FEL ČVUT.
vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Chludil
email: dominik.mervart@gmail.com

duben 2024, verze 4.7


Uživatelská příručkaStažení aplikace
https://www.dominikmervart.cz/bankovni_ucty/bankovni_ucty_4.7.rar1. Úvod


Tato uživatelská příručka je určena uživatelům aplikace Bankovní účty a obsahuje rady a postupy pro její ovládání.

Aplikace smí být volně šířena pod licencí GNU General Public License.

2. Popis aplikace

Bankovní účty jsou aplikací, která slouží k efektivní správě bankovních účtů a umožňuje import a evidenci bankovních výpisů a transakcí, export dat do HTML a CSV a další činnosti.

Funkce aplikace:
Vlastnosti aplikace:
Výhody aplikace oproti online systémům internetového bankovnictví:
Požadavky na systém:
3. Práce s aplikací

3.1. Spuštění aplikace

Aplikace je distribuována v archivu RAR. Rozbalte ji nejdříve do libovolné složky některým z běžných archivačních programů (WinRAR, WinZip, Unrar).

Aplikace vyžaduje pro svůj běh nainstalované Java Runtime Environment (JRE). Pokud je JRE správně nainstalováno, stačí spustit aplikaci poklepáním na spouštěcí soubor BankovniUcty.jar v hlavním adresáři aplikace (případně použít přiložený spouštěcí soubor spoustec.exe). Pokud se nepodaří aplikaci takto spustit, je třeba otevřít příkazový řádek, (ve Windows: Start - Spustit - cmd.exe) a spustit aplikaci příkazem:

java -jar cesta/BankovniUcty.jar

případně

cesta_k_JRE/java -jar cesta/BankovniUcty.jar

Aplikace nevyžaduje instalaci ani jinou konfiguraci. Po prvním spuštění aplikace je vytvořena systémová databáze ve složce cesta/databaze/. V případě vzniku chyby nebo varování je podrobnější informace zapsána do logovacího souboru cesta/log.txt.

POZOR pro uživatele s JRE 7: pokud se aplikace nespustí, je nutno nahradit písmena s háčky v cestě k souboru písmeny bez háčku! Chyba je opravena v nejnovějších JRE.

C:\Bankovní účty\  ->  C:\Bankovni ucty\

Jde o chybu v JRE 7, chyba není v aplikaci!


3.2. Přihlášení a registrace uživatele

Po spuštění aplikace uživatel buď vybere své uživatelské jméno, pod kterým se registroval, a zadá heslo pro přihlášení do aplikace, nebo stiskne tlačítko Registrovat a vyplní registrační formulář. Při registraci je každému uživateli vytvořena jeho databáze ve složce cesta/databaze/, která bude obsahovat jeho uživatelská data. Při registraci nemůže uživatel použít jméno "System". Po úspěšné registraci je přihlášen do aplikace.

Pozn.: Položka e-mail uvedená v registraci není v současné verzi aplikace nijak využívána. Email je pouze uložen spolu se jménem k ostatním datům uživatele, ale dále není nijak využíván.

Odhlásit se z aplikace je možné v menu Administrace -> Odhlásit se. Poté se znovu zobrazí přihlašovací dialog.

3.3. Práce s bankovními účty

Aby uživatel mohl importovat výpisy, musí nejdříve vytvořit bankovní účet, ke kterému budou výpisy přiřazeny. Seznam evidovaných bankovních účtů je na záložce Přehled účtů. Přidat nebo upravit účet je možné v menu Účty. V menu Účty je také možné přidat novou banku nebo upravit údaje o stávajících. Při registraci je 9 největších českých bank vytvořeno v systému automaticky.

3.4. Import výpisů

V současné době je podporován import výpisů z těchto bank:
Postup při importu:

Uživatel na záložce Import výpisů vybere účet, pro který chce importovat výpisy. Poté vybere importní soubory (typy souborů dle bank se vybírají v rozbalovací roletce) a stiskne tlačítko Importovat výpisy do systému. Pokud je mezi výpisy formát Transakční historie České spořitelny, bude uživatel požádán o zadání počátečního zůstatku na účtu na začátku období daného výpisu, protože tato informace ve výpisu není uvedena.

Pokud už některý výpis byl dříve do systému naimportován, uživatel na to bude upozorněn a musí potvrdit, zda chce výpis přeskočit nebo ho znovu naimportovat. Po naimportování všech souborů bude zobrazena informace o úspěchu nebo případných chybách.

3.5. Práce s výpisy a transakcemi

Na záložce Zobrazení výpisů a transakcí jsou v tabulce Výpisy naimportované výpisy v systému. Při vybrání výpisu se v tabulce Transakce zobrazí odpovídající transakce výpisu (pokud není zapnuto filtrování transakcí).

Výpis lze upravit nebo smazat buď z menu Výpisy nebo poklepáním na odpovídající řádek v tabulce Výpisy. Totéž platí pro transakce.

Výpisy lze filtrovat podle několika kritérií nebo jejich kombinací, nastavení filtru se provede v menu Výpisy -> Filtrovat výpisy. Zrušení filtru je také v tomto menu.

Transakce lze také filtrovat podle několika kritérií nebo jejich kombinací, nastavení filtru se provede v menu Transakce -> Filtrovat transakce. Zrušení filtru je také v tomto menu. Pokud je aktivní filtrování transakcí, tabulky výpisů a transakcí budou nezávislé, tzn. při vybrání výpisu se nezobrazí jeho transakce. Je potřeba zrušit filtr transakcí, aby se obnovilo standardní chování.

Od verze 1.2 je možné skrýt a opět zobrazit sloupce v tabulce načtených transakcí pomocí menu Transakce -> Zobrazit nebo skrýt sloupce.

3.6. Typy transakcí

Transakce je možné snadno rozlišit přiřazením typu transakce. Transakce pak bude mít v tabulce uveden název typu transakce podbarvený nadefinovanou barvou. Typy transakcí je možné přidat, upravit nebo smazat v menu Typy transakcí. Aktuálně definované typy transakcí jsou v tabulce na záložce Typy transakcí a párování.

Typ transakce lze transakci přiřadit buď ručně v menu Transakce -> Upravit transakci nebo je možné využít automatického spárování podle klíčových slov. Typ transakce bude k transakci přiřazen, pokud je klíčové slovo obsaženo v některé z těchto položek transakce:
Pokud bylo zadáno k typu transakce klíčové slovo 2, musí být také obsaženo v některé z těchto položek, aby došlo ke spárování. Při porovnávání klíčových slov a položek není brán ohled na velikost písmen. Pokud byl při párování k transakci přiřazen špatný typ, je možné typ u transakce kdykoliv změnit ručně.

3.7. Obecná práce s tabulkami a vstupními poli

Při kliknutí pravým tlačítkem na tabulku nebo vstupní pole se zobrazí kontextové menu.

V kontextovém menu tabulky je možné zvolit:
V kontextovém menu vstupního pole je možné zvolit:
3.8. Export dat

Je možné exportovat data v tabulkách Účty, Výpisy, Transakce a Typy transakcí do formátu HTML nebo CSV po zvolení příslušné volby v menu Export.

3.9. Nastavení

V menu nastavení je možné změnit vzhled programu. Na výběr jsou multiplatformní vzhledy Metal, Nimbus a Motif nebo platformově specifické vzhledy Windows (OS Microsoft Windows) a GTK (OS Linux).

Standardní oddělovač použitý při exportu do CSV souboru je možné změnit v menu Nastavení -> Změnit nastavení programu.

Pokud se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu smazat svůj uživatelský účet v této aplikaci, je tak možné učinit v menu Nastavení -> Změnit nastavení programu. Pozor: celá databáze s daty bude poté smazána!

3.10. Zobrazení nápovědy

Tuto uživatelskou příručku je v programu možné zobrazit v menu Nápověda -> Uživatelská příručka nebo stisknutím klávesy F1.

3.11. Formát univerzálního importního souboru

Ve verzi 1.6 byla přidána podpora pro univerzální CSV formát , kterým lze naimportovat výpisy pro jakoukoliv banku.

Soubor je ve formátu CSV (lze vytvořit ručně nebo např. v Excelu) a musí mít přesně tuto strukturu :

1. řádek (text hlavičky):
poradoveCislo;datumZacatek;datumKonec;pocatecniZustatek
2. řádek (hodnoty pro celý výpis):
[pořadové číslo];[datum začátku];[datum konce];[počáteční zůstatek]
3. řádek je prázdný
4. řádek (text hlavičky):
cisloProtiuctu;kodBanky;nazevProtiuctu;castka;kodMeny;originalniCastka;kodMenyProtiuctu;varSymb;varSymb2;konstSymb;specSymb;datumSplatnosti;datumZauctovani;poznamka;poznamka2;zpravaAv;systemovyPopis;storno;oznaceni
5. a další řádky (hodnoty jednotlivých transakcí):
[číslo protiúčtu];[kód banky];[název protiúčtu];[částka];[kód měny];[originální částka v měně protiúčtu];[kód měny protiúčtu];[var. symbol];[var. symbol 2];[konst. symbol];[spec. symbol];[datum splatnosti];[datum zaučtování];[poznámka pro příkazce];[poznámka pro příjemce];[AV pole];[systémový popis];[storno];[označení]
poslední řádek je prázdný

Nejjednodušší je zkopírovat text hlaviček do Excelu a poté už do jednotlivých sloupců psát jejich hodnoty. Poté uložit soubot jako "CSV text oddělený středníkem".
Povinnou hodnotou je pouze částka!

Ukázka tohoto univerzálního formátu je zde: https://www.dominikmervart.cz/bankovni_ucty/ukazka_univerzalni.csv

4. Zálohování dat

Protože databáze je pouze složka se soubory na disku, je možné ji zálohovat prostým zkopírováním na jiné místo v počítači.

Proces obnovy dat je složitější, je nutné provést pečlivě tyto kroky:
Pokud jsou tyto kroky provedeny správně, data mohou být poté po spuštění aplikace a přihlášení uživatele řádně používána.

5. Bezpečnost uživatelských dat


Všechna data uživatele v jeho databázi jsou šifrována bezpečným 128-bitovým symetrickým šifrovacím algoritmem AES. Součástí šifrovacího klíče je jméno a heslo uživatele, proto je velmi důležité, aby uživatel své heslo nezapomněl, protože tím by přišel o svá data!

Přístup do aplikace je povolen až po správném zadání přihlašovacího jména a hesla. Přihlašovací heslo uživatele není nikde uloženo, nehrozí tedy jeho zneužití.

Prohlašuji, že data nejsou z počítače uživatele nahrávána nikam na internet.

Těmito způsoby ochrany je zajištěno, že data uživatele nemohou být žádným způsobem zneužita nebo zjištěna a pracovat s nimi může pouze jejich vlastník po přihlášení do aplikace.

6. Chybová hlášení

Pokud dojde v aplikaci k závažné chybě a nelze pokračovat v běhu programu, je zobrazeno okno o tom, že se stala chyba, podrobnější informace je zapsána do logovacího souboru cesta/log.txt a aplikace je ukončena. Pokud není chyba závažná, je pouze zobrazena informace o chybě a je zapsána do logu jako varování, ale program není ukončen.

Pokud vznikne neočekávaná běhová (run-time) výjimka způsobená chybou v programu, není zalogována a je na uživateli, aby o ní a okolnostech jejího vzniku dal vědět tvůrci aplikace, aby mohla být opravena.

Možné chybové zprávy a jejich řešení:


Selhání spuštění databáze.
Aplikace už byla spuštěna. V jeden okamžik může v systému běžet pouze jedna instance aplikace.

Různé databázové chyby.
Došlo k chybě při spojení s databází, ukončete aplikaci a akci zopakujte.

Nelze nastavit Look & Feel.
Požadovaný vzhled není v této verzi Java Runtime Environment podporován, nainstalujte si prosím aktuální verzi JRE.

Nelze číst/zapisovat z nebo do souboru.
Nemáte přístupová práva ke čtení nebo zápisu do tohoto souboru nebo je název souboru neplatný. Změňte cestu nebo název souboru.

Nelze načíst dokument z JAR archivu.
Spouštěcí soubor aplikace byl poškozen, nahraďte ho prosím originálním souborem.

Neplatný formát souboru.
Při importu došlo k chybě, protože byl rozpoznán neplatný formát souboru. Ujistěte se, že je soubor stejný jako když byl stažen z internetového bankovnictví. Pokud je soubor v pořádku a myslíte si, že jde o chybné chování programu, kontaktujte prosím autora.

Nelze spočítat otisk řetězce hešovací funkcí SHA-1.
Hešovací funkce SHA-1 není v této verzi Java Runtime Environment podporována, nainstalujte si prosím aktuální verzi JRE. Bez této funkce nebude aplikace fungovat.

7. Změny

Změny ve verzi 4.7:
Změny ve verzi 4.6:
Změny ve verzi 4.5:
Změny ve verzi 4.4:
Změny ve verzi 4.3:
Změny ve verzi 4.2:
Změny ve verzi 4.1:
Změny ve verzi 4.0:
Změny ve verzi 3.9:
Změny ve verzi 3.8:
Změny ve verzi 3.7:
Změny ve verzi 3.6:
Změny ve verzi 3.5:
Změny ve verzi 3.4:
Změny ve verzi 3.3:
Změny ve verzi 3.2:
Změny ve verzi 3.1:
Změny ve verzi 3.0:
Změny ve verzi 2.9:
Změny ve verzi 2.8:
Změny ve verzi 2.7:
Změny ve verzi 2.6:
Změny ve verzi 2.5:
Změny ve verzi 2.4:
Změny ve verzi 2.3:
Změny ve verzi 2.2:
Změny ve verzi 2.1:
Změny ve verzi 2.0:
Změny ve verzi 1.9:
Změny ve verzi 1.8:
Změny ve verzi 1.7:
Změny ve verzi 1.6:
Změny ve verzi 1.5:
Změny ve verzi 1.4:
Změny ve verzi 1.3:
Změny ve verzi 1.2:
Změny ve verzi 1.1:

8. Obrázky programu

Okno s naimportovanými výpisy
Okno s naimportovanými výpisy

Typy transakcí
Typy transakcí

Filtrování výpisů
Filtrování výpisů© 2009-2024 Ing. Dominik Mervart